Nikola Tesla Video


Nikola Tesla Movie on Youtube:

https://youtu.be/ZZkkHhyWFus

Nikola Tesla Movie- The Genius who lit the world feature on Youtube:

https://youtu.be/eoY_7mbm5ng

Thanks to Nikola Tesla, our planet has an electric power grid (image from NASA):

powergridfromspace